ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be definite*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be definite, -be definite-

*be definite* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be definite*
Back to top