ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be decent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be decent, -be decent-

*be decent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be decent*
Back to top