ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be confused*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be confused, -be confused-

*be confused* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be confused (vi.) เวียนศีรษะ See also: วิงเวียน, ตาลาย, สับสน Syn. be dizzy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุ่งเหยิง (v.) be confused See also: be chaotic, rush in a disorderly manner Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น
ไขว้เขว (v.) be confused See also: misunderstand Syn. สับสน, งง

*be confused* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宋史[Sòng shǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄕˇ, 宋史] History of the Song dynasty, twentieth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed under Toktoghan 脱脱 in 1345 during the Yuan 元 dynasty, 496 scrolls; (not to be confused with 宋書|宋书)

*be confused* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P)
泡を食う[あわをくう, awawokuu] (exp,v5u) to be flurried; to be confused; to lose one's head
狐につままれる;狐に抓まれる[きつねにつままれる, kitsunenitsumamareru] (exp,v1) to be bewitched by a fox; to be confused
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P)
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback

*be confused* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand FR:
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused FR:
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
งงเป็นไก่ตาแตก[v.] (ngongpenkai) EN: get confused ; be confused ; be at a complete loss FR: tomber des nues
งวยงง[v.] (ngūay-ngong) EN: be confused FR:
ป่วน[v.] (pūan) EN: be confused ; be turbulent FR:
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse ; be confused ; be mixed up FR: confondre
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer
ยุ่งยิ่ง[v.] (yungying) EN: be confused FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be confused*
Back to top