ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be certain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be certain, -be certain-

*be certain* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่แก่ใจ (v.) be certain See also: give confidence to, be sure, assure, reassure Syn. แน่ใจ, รู้แก่ใจ Ops. ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ

*be certain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
ตระหนัก[v.] (tranak) EN: realize ; be aware of ; be conscious of ; sense ; be certain ; be sure FR: réaliser ; se rendre compte ; prendre conscience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be certain*
Back to top