ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*battery charger*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น battery charger, -battery charger-

*battery charger* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
battery charger (n.) เครื่องบรรจุไฟ See also: เครื่องอัดไฟ

*battery charger* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 充电器 / 充電器] battery charger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *battery charger*
Back to top