ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*at the top*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น at the top, -at the top-

*at the top* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the top (adv.) บนยอด Syn. on the top
be at the top of (vt.) อยู่บนยอด (คำทางการ) See also: อยู่ข้างบน, อยู่เหนือ Syn. be above

*at the top* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコポン[, dekopon] (n) Citrus reticulata Siranui; type of citrus fruit (sweet orange with a lump at the top)
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
升(P);枡;桝;斗[ます, masu] (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P)
声を限りに[こえをかぎりに, koewokagirini] (exp,adv) at the top of one's voice
[とます, tomasu] (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P)
梯子を外される[はしごをはずされる, hashigowohazusareru] (exp,v1) to be lonely at the top; to be left high and dry by one's friends (lit
歌い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship
高歌放吟[こうかほうぎん, koukahougin] (n) singing at the top of one's voice

*at the top* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ่อง[adj.] (chøng) EN: narrow at the bottom and wide at the top FR: rétréci
ปิ่น[n.] (pin) EN: king ; the one at the top FR: roi [m] ; king [m]
เต็มเสียง[adv.] (tem sīeng) EN: at the top of one's voice ; to the utmost of one' s voice ; with conviction ; with assurance FR: à pleine voix
ที่ด้านบน[X] (thī dān bon) EN: at the top FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *at the top*
Back to top