ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*at that moment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น at that moment, -at that moment-

*at that moment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then
恰も(P);宛も[あたかも(P);あだかも, atakamo (P); adakamo] (adv) (1) (uk) (usu. as あたかものようだ, あたかものごとし, etc.) as if; as it were; as though; (2) (uk) right then; just then; at that moment; (P)

*at that moment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *at that moment*
Back to top