ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*aside from*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aside from, -aside from-

*aside from* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ以外のものは[それいがいのものは, soreigainomonoha] (exp) aside from this; aside from these
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something)

*aside from* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:

*aside from* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *aside from*
Back to top