ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*air brush*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น air brush, -air brush-

*air brush* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
air brush (n.) แปรงพ่นสี
air brush (vt.) ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี

*air brush* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปรง[n.] (praēng) EN: hair brush FR: brosse à cheveux [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *air brush*
Back to top