ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*above mentioned*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น above mentioned, -above mentioned-

*above mentioned* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *above mentioned*
Back to top