ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*about a few minute*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น about a few minute, -about a few minute-