ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ในตอนต้น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ในตอนต้น, -ในตอนต้น-

*ในตอนต้น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
indian summerระยะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งในตอนต้นของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
epigraph (n.) คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
snowdrop (n.) ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ Syn. windflower, daisy, poppy, snowflake
windflower (n.) ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ Syn. daisy, poppy, snowflake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ในตอนต้น*
Back to top