ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*โดยส่วนรวม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โดยส่วนรวม, -โดยส่วนรวม-

*โดยส่วนรวม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
English-Thai: Nontri Dictionary
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
collectively (adv.) โดยส่วนรวม See also: โดยร่วม Syn. jointly, altogether, together

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *โดยส่วนรวม*
Back to top