ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เส้นแบ่งเขต*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เส้นแบ่งเขต, -เส้นแบ่งเขต-

*เส้นแบ่งเขต* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
party linen. สายโทรศัพท์เชื่อม,เส้นแบ่งเขต,แนวนโยบาย
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์
English-Thai: Nontri Dictionary
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bound (n.) เส้นแบ่งเขตแดน See also: เส้นแบ่งเขต Syn. boundary
demarcation (n.) เส้นแบ่งเขต
line (n.) เส้นแบ่งเขต See also: เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน Syn. limit, border
mark off (phrv.) ลากเส้นแบ่งเขต
mark out (phrv.) ลากเส้นแบ่งเขต (สนามเทนนิส)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เส้นแบ่งเขต*
Back to top