ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เลยออกไป*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เลยออกไป, -เลยออกไป-

*เลยออกไป* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
look beyond (phrv.) มองเลยออกไป See also: มองไกลออกไป Syn. see beyond

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เลยออกไป*
Back to top