ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เริ่มเดิน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เริ่มเดิน, -เริ่มเดิน-

*เริ่มเดิน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เริ่มเดินทาง (v.) depart See also: start the journey, leave
English-Thai: HOPE Dictionary
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
sail(เซล) n. ใบเรือ,ปีกกังหัน,การเดินทาง,การแล่นเรือ,เรือใบ vi. แล่นเรือ เดินเรือ ขับเรือ. vt. แล่นเรือ ขับเรือ -Phr. (set sail เริ่มเดินทะเล) -Phr. (under sail แล่นเรือ กางใบเรือออก) -Phr.; (make sail กางใบเรือ,เริ่มเดินทาง), Syn. g
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go from (phrv.) เริ่มเดินทางจาก See also: เริ่มออกจาก
launch forth (phrv.) เริ่มเดินทาง See also: เริ่มเดินหน้า, เริ่มทำ Syn. launch out
launch out (phrv.) เริ่มเดินทาง See also: เริ่มเดินหน้า, เริ่มทำ Syn. launch forth
put forth (phrv.) เริ่มเดินทาง Syn. put off, put out
put off (phrv.) (เรือ) เริ่มเดินทาง Syn. put forth
set off (phrv.) เริ่มเดินทาง Syn. go away
start back (phrv.) เริ่มเดินทางกลับ
start back (phrv.) เริ่มเดินทางกลับ
start for (phrv.) เริ่มเดินทางไปยัง (สถานที่)
start from (phrv.) เริ่มเดินทางจาก
start off (phrv.) เริ่มเดินทาง Syn. go away
start out (phrv.) เริ่มเดินทาง Syn. go away
step off (phrv.) เริ่มเดินแถว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เริ่มเดิน*
Back to top