ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เป็นการคัดค้าน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เป็นการคัดค้าน, -เป็นการคัดค้าน-

*เป็นการคัดค้าน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เป็นการคัดค้าน*
Back to top