ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เถรสมาคม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เถรสมาคม, -เถรสมาคม-

*เถรสมาคม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
synod(ซิน'นอด) n. การประชุมทางศาสนา,การชุมนุมของผู้แทนโบสถ์หรือพระ,สภาสงฆ์,สภา,เถรสมาคม., See also: synodal adj., Syn. conclave
English-Thai: Nontri Dictionary
synod(n) สภาสงฆ์,สังฆสภา,เถรสมาคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เถรสมาคม*
Back to top