ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เก็บไว้ให้*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เก็บไว้ให้, -เก็บไว้ให้-

*เก็บไว้ให้* ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retrieveค้นคืนการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้งาน แต่โดยที่ข้อมูลนั้นอาจจะเก็บร่วมกับข้อมูลอื่นๆ จำนวนมาก ดังนั้นการค้นคืนจึงต้องค้นข้อมูลที่เก็บไว้ให้พบก่อนแล้วจึงส่งคืนให้เราไปใช้งาน [คอมพิวเตอร์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เก็บไว้ให้*
Back to top