ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อากาศมืดครึ้ม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อากาศมืดครึ้ม, -อากาศมืดครึ้ม-

*อากาศมืดครึ้ม* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lower (n.) ท้องฟ้าหรืออากาศมืดครึ้ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อากาศมืดครึ้ม*
Back to top