ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อย่างใหญ่โต*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อย่างใหญ่โต, -อย่างใหญ่โต-

*อย่างใหญ่โต* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
large(ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย), See also: largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั
largely(ลาร์จฺ'ลี) adj. อย่างมาก,อย่างใหญ่โต,โดยทั่วไป, Syn. mostly,generally
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
massively (adv.) อย่างใหญ่โตมาก
sweep in (phrv.) เข้ามาอย่างใหญ่โต See also: เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย
sweep into (phrv.) เข้ามาอย่างใหญ่โต See also: เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อย่างใหญ่โต*
Back to top