ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อย่างคล่องแคล่ว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อย่างคล่องแคล่ว, -อย่างคล่องแคล่ว-

*อย่างคล่องแคล่ว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
kilt(คิลทฺ) n. กระโปรงสั้นพับจีบสำหรับผู้ชายสก๊อตนุ่ง,กระโปรงสั้นตาหมากรุกทั่วไป. vt. ถกกระโปรงขึ้น,พับเป็นรอยจีบตรง,เคลื่อนอย่างคล่องแคล่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alertly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. energetically, eagerly, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
eagerly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. alertly, energetically, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
fluent (adj.) พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว See also: ราบรื่น, ไหลลื่น, ฉะฉาน Syn. smooth, flowing, voluble Ops. slow, stammering
fluently (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน Syn. volubly, smoothly Ops. slowly
glibly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: คล่อง, พูดอย่างรวดเร็ว
play (n.) การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว See also: การเคลื่อนไหวโดยอิสระ
smoothly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน Syn. volubly Ops. slowly
vigorously (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อย่างคล่องแคล่ว*
Back to top