ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หนีตาม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หนีตาม, -หนีตาม-

*หนีตาม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
elope(อีโลพ') vi. หนีตามผู้ชายไป,หนีตามไปกับคนรัก, See also: elopement n. ดูelope eloper n. ดูelope
English-Thai: Nontri Dictionary
elope(vi) หนีตาม,หอบผ้าหอบผ่อนหนี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elopementการหนีตามชายชู้, การหนีตามผู้ชาย, การพากันหนีในทางชู้สาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
elope (vi.) (หญิงชาย) หนีตามกันไปโดยไม่แต่งงานหรือขออนุญาตจากผู้ปกครอง See also: หนีตามผู้ชายไป Syn. run off, slip out
elope with (phrv.) หนีตามไป See also: หนีตาม Syn. abscond with
go off (phrv.) หนีตามกันไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หนีตาม*
Back to top