ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สยช*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สยช, -สยช-

*สยช* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สยช. (n.) National Youth Bureau See also: NYB Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สยช*
Back to top