ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ร้องกรี๊ด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร้องกรี๊ด, -ร้องกรี๊ด-

*ร้องกรี๊ด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
scream(สครีม) n.,v. (ส่ง) เสียงร้องกรี๊ด,เสียงแหลมและดัง,ผู้ที่ทำให้หัวเราะท้องแข็ง,สิ่งที่ทำให้หัวเราะท้องแข็ง,เสียงแสบแก้วหู, Syn. screech,yell,screak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ร้องกรี๊ด*
Back to top