ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ยื่นเข้าไป*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยื่นเข้าไป, -ยื่นเข้าไป-

*ยื่นเข้าไป* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vocal cordsn. สายเสียงที่ยื่นเข้าไปในโพรงกล่องเสียง ทำให้เกิดเสียงพูดเสียงร้องได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ยื่นเข้าไป*
Back to top