ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พรวดพราดเข้ามา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พรวดพราดเข้ามา, -พรวดพราดเข้ามา-

*พรวดพราดเข้ามา* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burst into (phrv.) พรวดพราดเข้ามา See also: โผล่เข้ามา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พรวดพราดเข้ามา*
Back to top