ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผู้ออกบวช*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้ออกบวช, -ผู้ออกบวช-

*ผู้ออกบวช* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
monk(มังคฺ) n. พระ,สงฆ์,ผู้ออกบวช
English-Thai: Nontri Dictionary
monk(n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผู้ออกบวช*
Back to top