ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ป่วยด้วยโรครัก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ป่วยด้วยโรครัก, -ป่วยด้วยโรครัก-

*ป่วยด้วยโรครัก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
lovesick(ลัฟว'ซิค) adj. เป็นไข้ใจ,ป่วยด้วยโรครัก., See also: lovesickness n. ดูlovesick, Syn. lovelorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ป่วยด้วยโรครัก*
Back to top