ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ที่ที่ห่างไกล*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ที่ที่ห่างไกล, -ที่ที่ห่างไกล-

*ที่ที่ห่างไกล* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go out to (phrv.) เดินทางไปยัง (สถานที่ที่ห่างไกล)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ที่ที่ห่างไกล*
Back to top