ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ที่ตื้นเขิน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ที่ตื้นเขิน, -ที่ตื้นเขิน-

*ที่ตื้นเขิน* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lighter (n.) เรือขนส่งสินค้าจากเรือใหญ่ (ใช้ในระยะทางสั้นๆ ที่ตื้นเขิน) Syn. barge, vessel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ที่ตื้นเขิน*
Back to top