ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทำให้เบียดเสียด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทำให้เบียดเสียด, -ทำให้เบียดเสียด-

*ทำให้เบียดเสียด* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
choke with (phrv.) ทำให้เบียดเสียด See also: ทำให้แออัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทำให้เบียดเสียด*
Back to top