ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทำให้เข้าร่วม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทำให้เข้าร่วม, -ทำให้เข้าร่วม-

*ทำให้เข้าร่วม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
sideline(ไซดฺ'ไลนฺ) n. เส้นข้าง,เส้นข้างสนาม,เส้นริม,งานปลีกย่อย,งานอดิเรก,สินค้าประกอบ,งานผลพลอยได้, See also: sidelines n. บริเวณที่เลยเส้นริมพอดี. vt. ทำให้เข้าร่วมไม่ได
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enrol in (phrv.) ทำให้เข้าร่วม
sideline (vt.) ทำให้เข้าร่วมไม่ได้ See also: กันออกไป
tack on (phrv.) ทำให้เข้าร่วม
work in with (phrv.) ทำให้เข้าร่วมงานกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทำให้เข้าร่วม*
Back to top