ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทำผิดกฎ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทำผิดกฎ, -ทำผิดกฎ-

*ทำผิดกฎ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำผิดกฎหมาย (v.) break a law See also: infract a law, infringe a law, break(the rule), commit an offence Syn. กระทำผิด, กระทำความผิด
ทำผิดกฎหมาย (v.) break the law See also: violate the law Syn. ละเมิดกฎหมาย
ผู้กระทำผิดกฎหมาย (n.) criminal See also: felon, offender, crook, malefactor Syn. ผู้ร้าย
ผู้ทำผิดกฎหมาย (n.) violator See also: law breaker, offender
English-Thai: HOPE Dictionary
borstal(บอร์'สเทิล) n. โรงเรียนเด็กที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่ออบรมและฝึกอาชีพ
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย,ศพ,รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์,รวมวรรณกรรม,อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง,เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. (corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย) -Phr. (corpus juris ประมวลหลักธ
delinquency(ดิลิง'เควินซี) n. ความเหลวไหล,การกระทำผิด,ความผิด,การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, Syn. offense
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
misfeasance(มิชฟี`ชันซฺ) n,การกระทำผิดกฎหมาย, See also: misfeasor n,
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
perpetrate(เพอ'พิเทรท) vt. กระทำผิดกฎ-หมาย,ทำชั่ว,ก่อกรรมทำเข็ญ,เล่นตลก., See also: perpetuation n. perpetrator n., Syn. do
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
English-Thai: Nontri Dictionary
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conspiracyการคบคิด (เพื่อกระทำผิดกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาดการเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
backstreet (adj.) (การทำผิดกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นในที่ลับ Syn. squalid
criminal (n.) ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย Syn. lawbreaker, convict
delinquency (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, illegality, wrongdoing Ops. care, observance
fink (vi.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายกับตำรวจ (คำสแลง) See also: แจ้งความลับกับตำรวจ Syn. squeal
foul (n.) การทำผิดกฎ See also: การทำผิดกติกา
foul play (idm.) การทำผิดกฎหมาย
illegality (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, wrongdoing Ops. care, observance
illegality (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illicitness Ops. legality
illegitimacy (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illegality, illicitness Ops. legality
illicitness (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illegality Ops. legality
imputable (adj.) ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย
infract (vt.) กระทำผิดกฎหมาย See also: ละเมิด, ฝ่าฝืน
infraction (n.) การกระทำผิดกฎหมาย See also: การกระทำผิดสัญญา Syn. infringement, violation, transgression
job (n.) การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง) Syn. theft, crime
misfeasor (n.) ผู้ทำผิดกฎหมาย
offence (n.) การกระทำผิดกฎหมาย Syn. crime, misdemeanour
venue (n.) สถานที่มีการกระทำผิดกฎหมาย (ทางกฎหมาย) See also: สถานที่ก่ออาชญากรรม
wrongdoing (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, illegality Ops. care, observance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I broke the lawฉันทำผิดกฎ
I broke the lawฉันทำผิดกฎ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทำผิดกฎ*
Back to top