ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทานข้าวเที่ยง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทานข้าวเที่ยง, -ทานข้าวเที่ยง-

*ทานข้าวเที่ยง* ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
I didn't even get a break for lunchฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทานข้าวเที่ยง*
Back to top