ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ซึ่งไม่ซื่อสัตย์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, -ซึ่งไม่ซื่อสัตย์-

*ซึ่งไม่ซื่อสัตย์* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faithless (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้ Syn. unfaithful, untrustworthy Ops. loyal, true
false (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้ Syn. dishonest, disloyal Ops. accurate, correct
sleazy (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ซึ่งไม่มีคุณธรรม
unfaithful (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ซึ่งไม่จงรักภักดี, ซึ่งนอกใจ Syn. faithless, disloyal Ops. faithful, loyal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ซึ่งไม่ซื่อสัตย์*
Back to top