ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, -ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ-

*ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
favorable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. favourable, desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined
favourable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ*
Back to top