ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*จับขัง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จับขัง, -จับขัง-

*จับขัง* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprison in (phrv.) จับขัง See also: จำคุก, ขัง
pen in (phrv.) จับขัง See also: คุมขัง Syn. pen up
throw into (phrv.) จับขังคุก See also: ส่งตัวไป Syn. fling into, hurl into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *จับขัง*
Back to top