ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความไม่เหมาะสม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความไม่เหมาะสม, -ความไม่เหมาะสม-

*ความไม่เหมาะสม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
impertinence(อิมเพอ' ทะเนินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความโอหัง, ความเสือก, ความไม่เข้าเรื่อง, ความไม่เหมาะสม, Syn. insolence)
impropriety(อิมพระไพร' อิที) n. ความไม่เหมาะสม, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่บังควร, ความผิดพลาด, การใช้คำที่ไม่เหมาะสม, Syn. mistake, slip, blunder
incompetence(อินคอม' พิเทินซฺ) n. การไร้ความสามารถ, ความไม่เหมาะสม, การขาดคุณสมบัติ., See also: incompetency n., Syn. ineptitude, inability ###A. competence
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
English-Thai: Nontri Dictionary
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม,ความไม่เชี่ยวชาญ,ความเก้งก้าง
solecism(n) การประพฤติผิด,การผิดมารยาท,ความไม่เหมาะสม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impropriety (n.) ความไม่เหมาะสม See also: ความไม่ถูกต้อง Syn. indecency, unseemliness Ops. decency, propriety, seemliness
unseemliness (n.) ความไม่เหมาะสม See also: ความไม่ถูกต้อง Syn. indecency Ops. decency, propriety, seemliness
unsuitability (n.) ความไม่เหมาะสม See also: ความไม่คู่ควร Syn. impertinence
unsuitableness (n.) ความไม่เหมาะสม See also: ความไม่คู่ควร
untimeliness (n.) ความไม่เหมาะสมกับเวลา Ops. timeliness, appropriateness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความไม่เหมาะสม*
Back to top