ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความสำราญใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความสำราญใจ, -ความสำราญใจ-

*ความสำราญใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความสำราญใจ*
Back to top