ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความรู้จักประมาณ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความรู้จักประมาณ, -ความรู้จักประมาณ-

*ความรู้จักประมาณ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความรู้จักประมาณ*
Back to top