ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คนแปลก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คนแปลก, -คนแปลก-

*คนแปลก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนแปลกหน้า (n.) stranger See also: newcomer Ops. คนรู้จักมักคุ้น, คนรู้จัก, คนคุ้นเคย
English-Thai: HOPE Dictionary
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,
English-Thai: Nontri Dictionary
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
xenophobiaอาการกลัวคนแปลกหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cuckoo (n.) คนแปลกประหลาด
deviant (n.) คนแปลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนพิลึก, คนเพี้ยนๆ Syn. degenerate, weirdo Ops. normal, average
mate (sl.) คำเรียกแทนคนแปลกหน้า See also: คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ Syn. matey, matey-boy
matey (sl.) คำเรียกแทนคนแปลกหน้า See also: คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ Syn. mate, matey-boy
matey-boy (sl.) คำเรียกแทนคนแปลกหน้า See also: คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ Syn. mate, matey
outlander (n.) คนแปลกหน้า
pal (sl.) คำเรียกคนแปลกหน้า (ผู้ชาย)
stranger (n.) คนแปลกหน้า See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก Syn. alien, outlander
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คนแปลก*
Back to top