ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ขว้างเข้าไป*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ขว้างเข้าไป, -ขว้างเข้าไป-

*ขว้างเข้าไป* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling in (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. chuck in, pitch in, throw in, toss in
fling into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยงเข้าไป Syn. hurl into, pitch into, throw into, toss into
hurl into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. fling into, pitch into, throw into, toss into
toss in (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. chuck in, pitch in, throw in
toss into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยงเข้าไป Syn. hurl into, pitch into, throw into
toss into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. fling into, pitch into, throw into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ขว้างเข้าไป*
Back to top