ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การเก็บเงินเพิ่ม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การเก็บเงินเพิ่ม, -การเก็บเงินเพิ่ม-

*การเก็บเงินเพิ่ม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
surcharge(เซอ'ชาร์จฺ) n. การเก็บเงินเพิ่ม,การเก็บภาษีเพิ่ม,เก็บหรือภาษีที่เก็บเพิ่ม,ราคาเพิ่ม,เงินปรับเพิ่ม,ค่าใช้จ่ายพิเศษ,น้ำหนักเพิ่มหรือเกิน,ภาระเพิ่ม,การเกินน้ำหนักบรรทุก หรือบรรจุ,การพิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์,ดวงตราไปรษณีย์ที่ถูกพิมพ์เปลี่ยนค่า,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
additional charge (n.) การเก็บเงินเพิ่ม See also: การคิดเงินเพิ่ม Syn. overcharge
surcharge (n.) การเก็บเงินเพิ่ม See also: การคิดเงินเพิ่ม Syn. additional charge, overcharge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การเก็บเงินเพิ่ม*
Back to top