ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การเกี่ยวโยง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การเกี่ยวโยง, -การเกี่ยวโยง-

*การเกี่ยวโยง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การเกี่ยวโยง*
Back to top