ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การละเมิดสิทธิ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การละเมิดสิทธิ, -การละเมิดสิทธิ-

*การละเมิดสิทธิ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
tort(ทอร์ท) n. การละเมิด,การละเมิดสิทธิของคนอื่น}
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infringementการละเมิดสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การละเมิดสิทธิ*
Back to top