ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การขอโทษ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การขอโทษ, -การขอโทษ-

*การขอโทษ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse)
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
excusatoryadj. ซึ่งเป็นการขอโทษ,ซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pardon (n.) การขอโทษ See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การขอโทษ*
Back to top