ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

(a) pity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *(a) pity*, -(a) pity-

(a) pity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า (a) pity
Back to top