ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

(เสียง) ห้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *(เสียง) ห้าว*, -(เสียง) ห้าว-

(เสียง) ห้าว ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
raucous (adj.) (เสียง) ห้าว See also: (เสียง) แหบแห้ง, เข้มงวด Syn. harsh, hoarse, rough

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า (เสียง) ห้าว
Back to top