ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

(เป็นความผิดปกติที่จัดอยู่ในจำพวกตาเหล่) (ทางจักษุวิทยา)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *(เป็นความผิดปกติที่จัดอยู่ในจำพวกตาเหล่) (ทางจักษุวิทยา)*, -(เป็นความผิดปกติที่จัดอยู่ในจำพวกตาเหล่) (ทางจักษุวิทยา)-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า (เป็นความผิดปกติที่จัดอยู่ในจำพวกตาเหล่) (ทางจักษุวิทยา)
Back to top